Brottmål

Offentligt försvar: Om du är misstänkt för ett brott har du oftast rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare hjälper dig att föra din talan och finns vid din sida under polisförhör och vid förhandlingen i domstol. En offentlig försvarare utses av domstolen, men du har rätt att begära den advokat du vill ha.

Målsägarbiträde: Om du har blivit utsatt för ett brott har du ofta rätt till ett målsägarbiträde som hjälper dig under processen. Målsägarbiträdet hjälper till med att föra din talan och begära eventuellt skadestånd. Ett målsägarbiträde utses av domstolen, men du har rätt att begära den jurist eller advokat du vill ha.

Hur kan vi hjälpa?

  • Som försvarare om du är misstänkt
  • Målsägarbiträde om du blivit utsatt för brott

Affärsrätt

Vi företräder eller assisterar företagare i ägarledda företag i olika ärenden.
Vanliga sådana är:

Tvister med andra företag, kommuner eller andra offentliga inrättningar

Förhandlingar och avtal i kommersiella frågor, exempelvis:
– Köpeavtal
– Hyresavtal
– Samarbetsavtal angående produkters tillverkning, marknadsföring och försäljning

Interna bolagsärenden eller ägarfrågor, exempelvis:
– Kompanjonavtal /Aktieägaravtal
– Bolagsledning
– Anställningsavtal
– Konsultavtal m.m.

Avtal med företag i andra länder ang. tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter eller tjänster.

Vi anlitas även som juridiska rådgivare och ”bollplank” till företagsledare i uppkommande frågor kring verksamheten.

Familjerätt

Livet innehåller många viktiga skeden: barn, äktenskap, skilsmässa, dödsfall med mera. Ibland leder dessa skeden till problem och konflikter. Det kan handla om vårdnad- och umgängesfrågor, testamenten, arv, äktenskapsförord, samboavtal, gåvor mellan makar med mera. Många av de familjerättsliga frågorna som kan uppstå är komplicerade och det är en bra idé att ta hjälp av en jurist.

Kostnadsfri rådgivning
0150-502 00

Fastighetsrätt

Fastighetsrätten berör många områden, till exempel fastighetsöverlåtelser, fel i fastighet, hyra, arrende, servitut och planärenden. Vi kan lämna initierade och praktiska råd och hjälpa dig om en tvist skulle uppstå.

Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätten är det område som avgör huruvida en skada ger rätt till ersättning. En skada kan uppkomma på flera olika sätt. Typiskt sett delas skador upp i tre olika kategorier: personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada. Skador kan uppstå till följd av att ett brott har begåtts, genom sjukhusvård, vid rena olycksfall, i arbetet, i trafiken med mera. Vi hjälper dig att få ersättning för den skada du lidit. 

Kostnadsfri rådgivning
0150-502 00

Socialrätt

När en person mår dåligt eller far illa kan samhället vara tvungna att ingripa. Det kan handla om tvångsomhändertaganden enligt LVU (lagen om vård av barn och unga), LRV (lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård), LVM (lagen om vård av missbrukare) eller LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård). I dessa fall har du rätt att få hjälp av ett juridiskt biträde som hjälper dig att föra din talan.